ข่าว

IMG_0069

วันที่ 5 มีนาคม 2561 อธิการบดีนำคณะจากสำนักงานข่าวแห่งชาติ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

หอจดหมายจะเปิดการอบรมเรื่องงานจดหมายเหตุเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 6000 บาท(ไม่รวมค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พัก)

หอจดหมายจะเปิดการอบรมเรื่องงานจดหมายเหตุเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ค่าลงทะเบียน 6000 บาท(ไม่รวมค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าที่พัก)

IMG_0016

วันที่ 17 มกราคม 2561ขอขอบคุณพ่อบุญช่วย บัวระวงษ์ ที่ได้นำหนังสือมามอบให้หอจดหมายเหตุ

IMG_0011

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพและ Mr.Karl Alexis Serhia เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

IMG_0066

หอจดหมายเหตุต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพนำคณะจากSIL Asia Leader Ship Team เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพนำคณะจากSIL Asia Leader Ship Team เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

IMG_0039

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 คุณเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

25 สิงหาคม 2560 ยินดีต้อนรับ อ.กิตติชัย วัฒนานิกร และคณะทำงานพิพิธภัณฑ์จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ที่มาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

25 สิงหาคม 2560 ยินดีต้อนรับ อ.กิตติชัย วัฒนานิกร และคณะทำงานพิพิธภัณฑ์จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ที่มาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

IMG_0004

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยินดีต้อนรับ อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ คุณบงกช ไชยศิริ คุณกมลธร ปาละนันทน์ และคุณธัญดา เต็มบุญศักดิ์ ที่มาค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

IMG_0025

โครงการดอกดารารัตน์ น้อมใจถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2560