วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ

ปณิธาน

“จะยึดมั่นในสัจจะ – บริการในการปฏิบัติงาน และแสวงหาความดีเลิศของงานตามมาตรฐานงานจดหมายเหตุ”

พันธกิจ

  1. เสาะหา เก็บรักษา และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยพายัพ และเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
  2. เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้งานจดหมายเหตุ

วิสัยทัศน์

“งานจดหมายเหตุที่มีมาตรฐาน”

วัฒนธรรมของหน่วยงาน

“มีจิตสำนึก และให้คุณค่าความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุ”

                                                                    (หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ  9  สิงหาคม  2556)