บุคลากร / Staff

PorngpunPanpanya
นางผ่องพรรณ พันธ์ปัญญา (Mrs. Porngpun Panpanya)
หัวหน้าฝ่ายเอกสาร

Sutim Suriyawong
นางสาวสุทิมพ์ สุริยะวงค์ (Miss. Sutim Suriyawong)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร

Arisa Lertpruks
นางสาวอริศา เลิศพฤกษ์  (Miss. Arisa Lertpruks)
หัวหน้าฝ่ายบริการ/บรรณารักษ์

Kanjana Mongkon
นางสาวกาญจนา มงคล (Miss. Kanjana Mongkon)
บรรณารักษ์ฝ่ายบริการ

Sathian Chotchawong
นายเสถียร โชติชะวงค์ (Mr. Sathian  Chotchawong)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์

Prapath Chotchawong
นายประภาส โชติชะวงค์ (Mr. Prapath  Chotchawong)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์