รายชื่อเทปประวัติศาสตร์ ด้วยคำบอกเล่า (ภาษาไทย)

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล จำนวน
1 OHT1/79 นางคำดี ใจสุข 1
2 OHT2/79 นายศรีจันทร์ กิติวงศ์ 1
3 OHT3/79 นายวิรัช ดอนอินผล 1
4 OHT4/79 นายหมวก ไชยลังการณ์ 3
5 OHT5/79 นางบัวคำ ไชยวรศิลป์ 1
6 OHT6/79 นายโรเบิร์ต คอลลินส์ 1
7 OHT7/79 ขุนนิวรณ์ โรคาพาธ 2
8 OHT8/79 นายสมบูรณ์ แดงเรือน 2
9 OHT9/79 นายจินดา สิงหเนตร 6
10 OHT10/79 นายอรัญ ยูแบงค์ 5
11 OHT11/79 นายเดวิด โล 1
12 OHT12/79 นายพรม ตาวินโน 1
13 OHT13/79 นายอินตุ้ม สุดารัตน์ 3
14 OHT14/79 นายบุญมี รุ่งเรืองวงศ์ 4
15 OHT15/79 นายสมพร พงศ์อุดม 1
16 OHT16/79 นายทอง ทากุ 2
17 OHT17/79 นายจรูญ วิชัยดิษฐ์ 1
18 OHT18/79 นางทวีรัตน์ วิชัยดิษฐ์ 1
19 OHT19/79 นายถวิล สิทธิพงศ์ 2
20 OHT20/79 นายซิกมุน ลาเซนกี้ 1
21 OHT21/79 นายเซ็น ดีแก้ว 3
22 OHT22/79 นายแก้ว เนตตโยธิน 3
23 OHT23/79 ผู้ป่วยโรงพยาบาลแมคเคน 3
24 OHT24/79 นายสุ่ม ตันมณี 1
25 OHT25/79 นายสมพร ไชยมงคล 1
26 OHT26/79 นายริชาร์ด ไบรอันท์ 1
27 OHT27/79 นายถนอม บุญทา 2
28 OHT28/79 นายบุญชม อารีย์วงศ์ 2
29 OHT29/79 นายอารีย์ เสมประสาท 1
30 OHT30/79 นางสาวขวัญ สัตย์สงวน 1
31 OHT31/79 นายเจริญ มานะกุล 2
32 OHT32/79 นายเอฟ วิเตอร์ แมคแอนนาแลน 2
33 OHT33/79 นายเลื่อน ยุวนากร 1
34 OHT34/79 นายวุ่ยเจ็ง เหรียญ 2
35 OHT35/79 นายแสวง พงศ์ประยูร 1
36 OHT36/79 นายไกรศรี นิมมานเหมินท์ 6
37 OHT37/79 นายบุญยืน นะตะเนติ์ 3
38 OHT38/79 นายประเสริฐ อินทะพันธุ์ 3
39 OHT39/79 นายสมบูรณ์ ชัยนิลพันธุ์ 2
40 OHT40/79 นายดวง พันธุพงศ์ 2
41 OHT41/79 นายโสมนัส อินทราวุธ 1
42 OHT42/79 นายเบิก บานนิกุล 1
43 OHT43/79 นางสุดา ไชยวัณณ์ 1
44 OHT44/79 นายคำตั๋น สิทธิธัญญ์ 1
45 OHT45/79 นายเมี้ยน พงศ์น้อยและภรรยา 3
46 OHT46/79 นายอรุณ ทองดอนเหมือน 1
47 OHT47/79 นายไหว สิทธิธัญญ์ 1
48 OHT48/79 นายแสวง เลิศพฤกษ์ 1
49 OHT49/79 นายแทน ทรงคำ 3
50 OHT50/79 นายยี่ สายวิเศษ 2
51 OHT51/79 นายถา วรรณศรี 4
52 OHT52/79 นายวงศ์ กมลเพชร 1
53 OHT53/79 นายน้อย มูลสถาน 2
54 OHT54/79 นายประเสริฐ สุริยนต์ 2
55 OHT55/79 นายบำรุง ทวีทรัพย์ 2
56 OHT56/79 นายทองหล่อ นาคสุขศรี 1
57 OHT57/79 นายก๋องคำ รังสรรค์ 2
58 OHT58/79 นายชื่น สิโรรส 5
59 OHT59/79 นายคำ อินทวงศ์ 3
60 OHT60/79 นายจินดา,นางบุญปั๋น สิงหเนตร 2
61 OHT61/79 นายอินเหลา ยะอินทร 6
62 OHT62/79 นายคำปวน รังสรรค์ 4
63 OHT63/79 นายชุ่ม ณ บางช้าง 3
64 OHT64/79 นายนิยม อารีย์ญาติ 2
65 OHT65/79 นายจันทร์ จันทร์ไฝ 1
66 OHT66/79 นายเสา นันป้อ 1
67 OHT67/79 นายอุดม คณาพร,นายดอร์ซี่ 6
68 OHT68/79 นายศรี ง้าวแหลม 2
69 OHT69/79 นายสิงห์แก้ว ดีตันนา 1
70 OHT70/79 นายเป็ง นันทิยา 2
71 OHT71/79 นายอินตา เมืองธรรม 4
72 OHT72/79 นายบุญทา นันทิยา 2
73 OHT73/79 นายบุญมาก กิตติสาร 4
74 OHT74/79 นายสมชาย อบบุญ 1
75 OHT75/79 นายกุหลาบ อเล็กซานเดอร์ 2
76 OHT76/79 นายชาญ ธนพงษ์พิพัฒน์ 2
77 OHT1/80 นายซันนี่ ขันแก้ว 2
78 OHT2/80 นายเจริญ วัฒนวงศ์ 1
79 OHT3/80 นายจรัล อุประคำ 2
80 OHT4/80 นายชมพู วงศ์ธานี 3
81 OHT5/80 นายอ้าย-นางกุย ไชยาสุข 1
82 OHT6/80 นายวิริยะ พลูวิริยะ 1
83 OHT7/80 นายบุญศรี กลิ่นหอม 1
84 OHT8/80 นายดวงดี ทิพย์มาบุตร 1
85 OHT9/80 นายเมืองใจ นารัตน์ 1
86 OHT10/80 นายพรม พรหมเสน 1
87 OHT11/80 นางสาวทับทิม ราชโรจน์ 1
88 OHT12/80 นายทองสุก มังกรพันธุ์ 2
89 OHT13/80 นายสงวน ทับทอง 1
90 OHT14/80 นางมา กันทวี 1
91 OHT15/80 นายคำจันทร์ นิตย์เจริญ 1
92 OHT16/80 นายภา นิตย์เจริญ 1
93 OHT17/80 นายจันทร์ หาญใจ 1
94 OHT18/80 นางตุด หาญใจ 2
95 OHT19/80 นายติ๊บ ศรีล้อม 2
96 OHT20/80 นายบุญทา ศรีบัวอ้าย 2
97 OHT21/80 นายบุญเลิศ ใบสนธิ์ 1
98 OHT1/81 นายเฮือง ใบสนธ์ 4
99 OHT2/81 นายชื่น ยาวุฒิ 1
100 OHT3/81 นางฟองแก้ว ปุกมณี 1
101 OHT4/81 นายตา เมืองลือ 1
102 OHT5/81 นายก๋องคำ ปุกมณี 2
103 OHT6/81 นางคำปัน สุวรรณ 1
104 OHT7/81 นายน้อย ศรีล้อม 1
105 OHT8/81 นายตา อินโถ 1
106 OHT9/81 นางคำ จันทร์หอม 1
107 OHT10/81 นายหมื่น จันทร์หอม 2
108 OHT11/81 นายไบรอัน มอร์แกน 2
109 OHT12/81 นายหลาน สายก้อนแก้ว 2
110 OHT13/81 นายจาย วงศืสกุล 2
111 OHT14/81 นายเจริญ วิชัย 1
112 OHT15/81 นายเสถียร ตามรภาค 5
113 OHT16/81 นางเกี๋ยง สรีสุวรรณ 1
114 OHT17/81 นายดวงดี สุริยะคำ 2
115 OHT18/81 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกรทอง 1
116 OHT19/81 นางศรีนวล ประกอบของ 1
117 OHT20/81 นางศรีนวล ไกลทอง 2
118 OHT21/81 นายอำนวย ประกอบของ 3
119 OHT22/81 นางดา ปุดทา 2
120 OHT23/81 นายโยฮัน กิตติกา 2
121 OHT24/81 นางดวงพิกุล พรหมนิเวศน์ 1
122 OHT25/81 นายคำมูล ไกรทอง 1
123 OHT26/81 นางฟอง ยาวุฒิ 1
124 OHT27/81 นายเดวิด สาลี (วนาพิทักษ์กุล) 2
125 OHT28/81 นางสุดา เที่ยงปราณี 1
126 OHT29/81 นางสาวสายคำ เสดวงชัย 4
127 OHT30/81 นายอินตอง แผ่นไชยภูมิ 2
128 OHT31/81 นายสาม ปวงจักรทา 2
129 OHT32/81 นางเสงี่ยม ช.สิงหเนตร 2
130 OHT33/81 นายประสงค์ ชัยรัตน์ 3
131 OHT34/81 นางสาวเกื้อ ศาลิคุปต์ 4
132 OHT35/81 นางละออ สิงหเนตร 2
133 OHT36/81 นางคำ บุญบุปผา 2
134 OHT37/81 นายจุฬินทร์ ตกแต่ง 3
135 OHT38/81 นางสาวผิน หิตะศักดิ์ 1
136 OHT39/81 นางสาวเพ็ญเพชร ณ นคร 1
137 OHT40/81 นายม้าย สุภาพันธ์ 2
138 OHT41/81 นางสาวยุพิน ชินพงศ์ 3
139 OHT42/81 นายเมืองโพธิ์ จันทรบูรณ์ 5
140 OHT43/81 นางลินทอง สุวรรณเรือง 1
141 OHT44/81 นางสุดสงวน วุฒิรัตน์ 1
142 OHT45/81 นายโน ชัยรังษี 1
143 OHT46/81 นางธิดา กันยาคำ 1
144 OHT47/81 นายพร วุฒิรัตน์ 1
145 OHT48/81 นายสุทธิวงศ์ ศิริวนากุล 2
146 OHT49/81 นายบรรพต เวชกามา 3
147 OHT50/81 นางขาล พุทธโกมาส 1
148 OHT51/81 นายทองปาน พรหมเมตตา 2
149 OHT52/81 นางจันทร์อ่อน พงษ์ไทย 2
150 OHT53/81 นางกำ อินทชุบ 1
151 OHT54/81 ด้าน A นายจันทร์ พงษ์ไทย 1
152 OHT55/81 ด้าน B นางจวง มุ่งหมาย 1
153 OHT56/81 นายบุญมา อินธนู 1
154 OHT57/81 นายหวด พาสีดา 1
155 OHT58/81 นายวิเชียร กฤษณา 1
156 OHT59/81 นายอินชัย-นายรูธ ศรีสุวรรณ 1
157 OHT60/81 นางสาวสำราญ อินทราวุฒิ 1
158 OHT61/81 นางอุรา สิงหเนตร 2
159 OHT1/82 นายสมทวี ชัยนิลพันธุ์ 5
160 OHT2/82 นายเสาร์ พันธุ์โสภา 3
161 OHT3/82 นายจิม กัสตัฟสัน 3
162 OHT4/82 นายสมกิจ ไทยวัชรามาส 2
163 OHT5/82 นายสวน บุญณรงค์ 1
164 OHT6/82 นายโต จันทร์วงศ์ 2
165 OHT7/82 นายบุญมา บัวเย็น 2
166 OHT8/82 เจ้าหม่อมมณีคำ ณ เชียงรุ้ง 5
167 OHT9/82 เจ้าคำลือ แก้วคำ 2
168 OHT10/82 นางสาวบัว วงศ์มา 2
169 OHT1/83 นายสม มณีศักดิ์ 1
170 OHT2/83 นางแค้ว ไกรเลิศ 5
171 OHT1/84 นางฟองสมุทร อนุชาผัด 4
172 OHT2/84 นายบำรุง อดิพัฒน์ 2
173 OHT3/84 นางสาวทองม้วน สุขะจรัส 6
174 OHT4/84 นางวรรณดี พริ้มเพริด 1
175 OHT1/85 นายเสถียร หิรัญพันธุ์ 2
176 OHT2/85 นายผัด ดวงเนตร 3
177 OHT3/85 นางกิมซิ่น บุญศรี 2
178 OHT4/85 นางสาวสงวน สายดี 2
179 OHT5/85 นางคล้าย ลูกยี้ 2
180 OHT6/85 นางสุทธารัตน์ จิตต์แจ้ง 2
181 OHT7/85 นายชลิต ปรีชากุล 2
182 OHT1/86 นายคอนรัด คิงศ์ฮิลล์ 5
183 OHT2/86 นายด้วง บุญพรหม 4
184 OHT3/86 นางวัลย์ดี เมืองตั้ง 3
185 OHT4/86 นายวิเชียร วัฒกีเจริญ 3+
186 OHT5/86 นายฉลอง นนทวาสี 2+
187 OHT6/86 นางสาวเจน อี. อาร์ป 2.5
188 OHT7/86 นายนีระ กำแหงส่อง 2
189 OHT1/87 นางพิมทอง ไชยกาล 1
190 OHT2/87 นายสันต์ ขันแก้ว 1
191 OHT3/87 นางสาวสมบูรณ์ ประดิษฐวรรณ 1
192 OHT1/88 นางแคโลลีน คิงศ์อิลล์ 5
193 OHT2/88 นายนุช ณ นคร 1.25
194 OHT1/92 นางจันทร์วงศ์ ชำนาญบำรุง 8