รายชื่อเทปทั่วไป

รหัส ชื่อจำพวกเทป จำนวน
T001 การประชุมธรรมกิจคริสตจักรภาคที่หนึ่ง เชียงใหม่ 1979 9 ตลับ
T002 การประชุมธรรมกิจคริสตจักรภาคที่หนึ่ง เชียงใหม่ สมัยวิสามัญ 4 ตลับ
T003 การประชุมศิษย์เก่าวิทยาลัยพระคริสตธรรม 3 ตลับ
T004 การอภิปรายเรื่อง”อนาตคและทิศทางคริสตจักร” 2 ตลับ
T005 การประชุมธรรมกิจคริสตจักรภาคที่หนึ่ง ประจำปี ค.ศ.1979 10 ตลับ
T006 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 44 ม้วน177 ตลับ
T007 การนมัสการคริสตจักรแพ่งพิมลธรรม 3 ตลับ
T008 คริสตจักรเพชรบุรีสมัยสงครามโลก 1 ตลับ
T009 วิลเลียม เอ. บริกส์ 1 ตลับ
T010 กรรมการจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ(1980) 2 ตลับ
T011 นายสิงห์แก้ว ดีตันนา 2 ตลับ
T012 เสียงอิสานสรรเสริญพระเจ้า 1 ตลับ
T013 การนมัสการกลุ่มคริสเตียนบ้านหนองหัวคู 2 ตลับ
T014 การเรียนพระคัมภีร์ของแผนกส่งเสริมคริสตจักรอุดรธานี 1 ตลับ
T015 การนมัสการของเจ้าหน้าที่ศูนย์อุดรฯ 2 ตลับ
T016 โครงการตำราศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสตธรรม 11 ม้วน
T017 Khun Tan Round Table 12 ตลับ
T018 โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 1 ม้วน
T019 แผนกพันธกิจ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค 126 ม้วน
T020 Interview with Heinrich Ott 1 ตลับ
T021 Ecumenical Office 15 ตลับ
T022 แผนกโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยพระคริสตธรรม 354 ม้วน
T023 สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ 2 ตลับ 2 แผ่น
T024 เมืองใจ ชัยนิลพันธุ์ 3 ตลับ
T025 พิธีสถาปนาคริสตจักรเขลางค์พันธกิจ 2 ตลับ
T026 การประชุมกรรมการจดหมายเหตุสภาคริสตจักรฯ(1981) 6 ตลับ
T027 พิธีเปิดวิทยาลัยพายัพ 1974 1 ตลับ
T028 การโต้วาทีญัตติ “อยู่เมืองไทยดีกว่าไปเมืองฝรั่ง” 2 ตลับ
T029 John Hamlin 5 ตลับ
T030 การประชุมสมัชชาสภาฯ ครั้งที่ 19 14 ตลับ
T031 การสัมภาษณ์ครูทองม้วน สุขจรัสและหมอจันแดง เมธา 2 ตลับ
T032 Out Take Makean Macfie Others & Leper Story 1 ม้วน
T033 Carolyn Kingshill 14 ม้วน 6 ตลับ
T034 กู่แดงและอื่นๆ 1 ม้วน
T035 พิธีเปิดคริสตจักรพระพรชัย 1 ม้วน
T036 แนะนำมหาวิทยาลัยพายัพ 1 ม้วน
T037 Kneedler , W. Harding 1 ตลับ
T038 การฟื้นฟูมหาวิทยาลัยพายัพ 2 ตลับ
T039 เพลงนมัสการเนื้อเดิม 2 ตลับ
T040 The Confessions of St. Augustine 5 ตลับ
T041 เพลงรักพระเยซู โดย กาแรต อินทร 1 ตลับ
T042 รัชกาลที่ 7 เสด็จเชียงใหม่ ,กู่แดงและอื่นๆ (ภาพยนตร์) 1 ม้วน
T043 ณัฐ ยนตรรักษ์ 4 ตลับ
T044 Thai Church in Los Angeles Easter 1978 1 ม้วน
T045 มาร์ชวิทยาลัยพายัพ (แผ่นเสียง) 4 แผ่น
T046 การเสด็จประพาสสถาบันแมคเคนของรัชกาลที่ 9 (2521) 4 ม้วน
T047 ภาพยนตร์ “ช้าง” 2 ม้วน
T048 เพลงภาษาอาข่า 1 ตลับ
T049 การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น 2 ตลับ
T050 แนะนำมหาวิทยาลัยพายัพ (2533) 1 ม้วน
T051 สไลด์ Multi-Vision ของมหาวิทยาลัยพายัพ 1 ม้วน
T052 เพลงและคำบรรยายของ Lucy Starling (แผ่นเสียง) 1 แผ่น
T053 พระราชประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก 2 ม้วน
T054 เพลงคำเมือง 3 ตลับ
T055 การสัมภาษณ์อาจารย์เดวิด เวลล์เกี่ยวกับคริสตจักรช่างคำ 1 ตลับ
T056 เพลงประสานเสียงภาษากะเหรี่ยง 4 ม้วน
T057 เพลงเมืองน่าน 1 ตลับ
T058 ปาฐกถาของกองทุนซินแคล ทอมป์สัน 5 ม้วน
T059 การสัมภาษณ์ Thra Sunu 1 ตลับ
T060 Teamegala :A Christian Karen Village 1 ม้วน
T061 Anna and The King of Siam 1 ม้วน
T062 เพลงพิณกะเหรี่ยง (เตนา) 3 ตลับ
T063 คำเทศนา อาจารย์พิษณุ อรรฆภิญญ์ 1 ตลับ
T064 แม่สะเรียงที่รัก 1 ม้วน
T065 เพลงคริสตมาสวิทยาลัยพายัพ 2 ตลับ
T066 เพลงประสานเสียงวิทยาลัยพายัพ 2 ตลับ
T067 เพลงไทยเดิมอาจารย์โสภณ ซื่อต่อชาติ 13 ม้วน
T068 Karen harp Song 1 ตลับ
T069 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 6 ม้วน
T070 การประชุมสมัชชาสภาฯ สมัยวิสามัญครั้งที่ 1/1994 20 ตลับ
T071 การประชุมสมัชชาสภาฯครั้งที่ 22 26 ตลับ
T072 พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 7 1 ม้วน
T073 พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 12 1 ม้วน
T074 หมู่บ้านไตรสภาวคาม เชียงดาว-ฮอด-ลี้ 1 ม้วน
T075 วินิดา ไชยสุขทักษิณ 2 ตลับ
T076 The Karen of Tee Mae Ker Lah 1 ม้วน
T077 อำนวย ทะพิงค์แก 1 ตลับ
T078 สุพิชญ์ วิจักษณ์โยธิน 7 ตลับ
T079 พิธีขอบคุณและอำลาอาลัย ดร.อำนวย ทะพิงค์แก 1 ม้วน
T080 คนไท ตอน ไทลื้อ 1 ม้วน
T081 คนไท ตอน ไทหย่า 1 ม้วน
T082 “จงออกไปประกาศข่าวประเสริฐ” 1 ม้วน
T083 โครงการใคร่ครวญถึงธรรม ครั้งที่ 9 1 ม้วน
T084 การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ 19 ตลับ
T085 สมพงษ์ บุญศรี 4 ตลับ
T086 สมพงค์ โพธิคม 10 ม้วน11 แผ่น
T087 Leyke Beliefs, History And Message 3 ตลับ
T088 Dinner Talk 2 ตลับ
T089 งานประกาศรถด่วนขบวนข่าวดี จ.อุตรดิตถ์ 1 ม้วน
T090 ฝ่ายโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ 52 ม้วน9 ตลับ
T091 Christian Fellowship for Development in Thailand 2 ม้วน
T092 Dorothea Mason James 1 ม้วน
T093 คริสต์ศาสนาในบริบทประวัติศาสตร์ไทย 8 ตลับ
T094 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 ตลับ
T095 สภาคริสตจักรในประเทศไทยปีค.ศ.2000 2 ตลับ
T096 2000 ปี สดุดีพระเยซูคริสต์ 1 ม้วน
T097 การประชุมสมัชชาสภาฯสมัยสามัญ ครั้งที่ 26 10 ม้วน 24 ตลับ
T098 International Conference on Hua Yao Dai Culture Xinping County 1 ตลับ 1 แผ่น
T099 สิบสองพันนา 2 แผ่น
T100 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 ตลับ
T101 ปิติมหาการุณ 2000 1 ม้วน
T102 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ 6 ม้วน
T103 การฉลองครบรอบ 105 ปี คริสตจักรสะพานเหลือง 1 แผ่น
T104 การฉลอง100 ปี คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ 1 แผ่น
T105 Theodore B. Brown 1 แผ่น
T106 การฉลอง 30 ปีคริสตจักรที่หนึ่งไทยเพรสไบทีเรียน 2 แผ่น
T107 บรรเลงเพลงและขับร้องสรรเสริญพระเจ้า โดย บัณฑิต วัฒนาพร 1 ตลับ
T108 ชยันต์ หิรัญพันธุ์ 1 ตลับ
T109 อนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการฉลองครบรอบ 30 ปีมพย. 4 แผ่น
T110 Charlotte’s Testimony 1 ตลับ
T111 130 ปีกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย 1 แผ่น
T112 พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 28 3 แผ่น
T113 รัตนาพร เศรษฐกุล 13 ตลับ
T114 เจษฎา ฐิติจำเริญพร 43 ม้วน
T115 พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 29 2 แผ่น
T116 สุคนธ์รักษ์ ปัญญา 8 แผ่น
T117 ไอ่อุ่น 1 แผ่น
T118 เพลงพ่อของแผ่นดิน 1 แผ่น
T119 สัมมนาพันธกิจของสภาฯจากมุมมองทางประวัติศาสตร์ 2 แผ่น
T120 บรรเลงเพลงคริสตมาส 1 แผ่น
T121 สิริ ต้นก่อหลวง 2 แผ่น
T122 Paul Utley 2 แผ่น
T123 พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 30 5 แผ่น
T124 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1 แผ่น
T125 การรีทรีตบุคลากรสภาคริสตจักรฯ ปี 2007 1 แผ่น
T126 ฝ่าวิกฤต? ชีวิตมหัศจรรย์ 2 แผ่น
T127 พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในงานแสดงมุทิตาจิต อ.เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ 2 แผ่น
T128 มาระโก สุกัญจนศิริ 1 แผ่น
T129 โรงเรียนบำรุงวิทยา 1 แผ่น
T130 พิธีแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนดาราวิทยาลัย 2 แผ่น
T131 เสียงสันติ 2 ม้วน 4 แผ่น
T132 คริสตจักรพิษณุโลก 100 ม้วน
T133 บทเรียนพระคัมภีร์จากภาพยนตร์ 6 แผ่น
T134 คำเทศนา “วิกฤตเพื่ออุกฤษฎ์” 1 แผ่น
T135 ฉลอง 35 ปีก้าวสู่ปีที่ 36 ในการสร้างคน 1 แผ่น
T136 ที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี คริสตจักรธรรมประทีป เชียงใหม่ 1 แผ่น
T137 the prize chasing the dream 1 แผ่น