ข่าวประชาพันธ์ / News
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การซ่อมหนังสือ และเอกสาร” เดือน เมษายน 2557
บุคลากรหอจดหมายเหตุ ฝึกการใช้ถังดับเพลิง และการใช้บันไดหนีไฟ
หอจดหมายเหตุ และสภาคริสเตียนแห่งเอเซีย (Christian Conference of Asia)บริจาคนมผงสำหรับทารกให้แก่บ้านกิ่งแก้ววิบุลสันติ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานจดหมายเหตุ เดือน เมษายน 2557
หอจดหมายเหตุขอต้อนรับ Mr.John Forrer
ข่าวกิจกรรม / News/ Events


เวลาเปิดทำการ / Open Hours
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 8.00 น. - 16.30. น.
Monday through Friday 8.00 a.m. - 4.30 p.m.
Weekends Closed


ติดต่อเรา / Contact Us
โทรศัพท์/Telephone:(+66) 53 851478 or (+66) 53 241255ต่อ/ext.7471-5
อีเมล์: archives@payap.ac.th
Fax: (+ 66) 53 851478 ต่อ/ext. 7471
ที่อยู่: หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
ประเทศไทย
Postal Address
Payap University Archives
Payap University
Super-highway Chiang Mai – Lumpang Road
AmphurMuang
Chiang Mai, 50000
Thailandรวมภาพ / Gallery