Language Switcher

ducklings1.jpgducklings2.jpgducklings3.jpgducklings4.jpg

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 47 คน ในโครงการศึกษาดูงานภาคสนาม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้ มาศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556เวลา 9.00-12.00น. และได้รับฟัง การบรรยาย เรื่อง “ ประสบการณ์การใช้ข้อมูลจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพในการวิจัยด้านดนตรีคริสตจักร “โดย  อ. ภราดา   โรจนสุพจน์อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ