Language Switcher

ducklings1.jpgducklings2.jpgducklings3.jpgducklings4.jpg

ระเบียบการใช้ห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุ   มหาวิทยาลัยพายัพ


ผู้ค้นคว้าต้องปฏิบัติดังนี้

1.  วางกระเป๋าไว้บนโต๊ะวางของในห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุ   

2.  ไม่อนุญาตให้นำน้ำ อาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุ

3.  ติดต่อแจ้งความจำนงการเข้าใช้กับบรรณารักษ์

4.  กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน

5.  ห้ามถ่ายรูป ภาพถ่าย หนังสือ หรือเอกสารจดหมายเหตุ หากท่านต้องการทำสำเนาโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่

6.  ไม่ควรใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทในห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุ   

7.  โปรดลงชื่อ วันที่ และรายละเอียดในสมุดทะเบียน


ข้อห้ามในการใช้เอกสาร

-  ห้ามใช้น้ำลายแตะเพื่อเปิดเอกสาร

-  ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ บนเอกสาร

-  ห้ามใช้ของหนักทับบนเอกสาร หนังสือ

-  ห้ามนำเอกสารใด ๆ ออกจากห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุ

-  ห้ามใช้เอกสารหนังสือจดหมายเหตุเป็นที่รองเขียน


การยืมเอกสารใช้ในห้องบริการ

1. ผู้ค้นคว้าต้องใช้เอกสาร หนังสือ ภายในห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุเท่านั้น

2. การขอใช้เอกสารจดหมายเหตุ ผู้ค้นคว้าต้องกรอกรายละเอียดในใบแบบฟอร์มขอใช้เอกสาร และมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ค้นคว้าสามารถยืม เอกสารได้ไม่เกิน 30 รายการต่อวัน และ/หรือหนังสือ 30 ชื่อเรื่องต่อวัน

3. การขอใช้เอกสารจดหมายเหตุจำพวกที่มีเงื่อนไขในการใช้ ผู้ค้นคว้าต้องส่งคำร้องขออนุญาตใช้เอกสารนั้น ๆ ต่อหัวหน้า  หอจดหมายเหตุ เพื่อที่หัวหน้าหอจดหมายเหตุจะเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของเอกสาร ซึ่งอาจเป็นหน่วยงาน  หรือบุคคล เพราะเจ้าของเอกสารเท่านั้นจะเป็นผู้อนุมัติให้ใช้เอกสารที่มีเงื่อนไขได้ และพึงทราบ ด้วยว่าท่านอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เอกสารที่ท่านขออนุญาตใช้

4. ผู้ค้นคว้าสามารถใช้เอกสารที่ขอใช้แต่ละครั้งได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเก็บเอกสารไว้ที่ชั้นเก็บเอกสารชั่วคราว และจะส่งคืนห้องเก็บเอกสารเมื่อครบกำหนด

5. ผู้ค้นคว้าต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนใช้ และก่อนส่งคืน

6. การนำข้อความจากเอกสารไปใช้ในงานเขียนใด ๆ ผู้ค้นคว้าต้องระบุชื่อจำพวกเอกสาร รหัสจำพวก และชื่อ
             หอจดหมายเหตุไว้ด้วย  ตัวอย่าง    จำพวกเอกสาร คริสตจักรภาคที่ 1  RG013/79  อยู่ที่ หอจดหมายเหตุ
             มหาวิทยาลัยพายัพ

7. บรรณารักษ์ประจำห้องบริการค้นคว้ามีหน้าที่แนะนำการสืบค้นเอกสาร และแนะนำการใช้เอกสารจดหมายเหตุ
     เพื่อช่วยผู้ค้นคว้าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็ว การสืบค้นข้อมูลเป็นกิจของผู้ค้นคว้า


การทำสาเนาเอกสาร
1.  กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มขออนุญาตถ่ายสำเนาเอกเอกสาร และยื่นต่อเจ้าหน้าที่
2.  ผู้ค้นคว้าขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษรไม่เกิน 30 รายการต่อวัน และสำเนา (สแกน)
     รูปภาพไม่เกิน 50 ภาพต่อวัน  หอจดหมายเหตุจะใช้เวลาดำเนินการทำสำเนาเอกสาร หรือรูปภาพ ภายใน 3
     ถึง 5 วันทำการ
3.  กรณีที่ผู้ค้นคว้าไม่ใช่เจ้าของเอกสารต้องจ่ายค่าบริการทำสำเนา(สแกน) 100 บาท
4.  ผู้ค้นคว้าต้องชำระเงินค่าทำสำเนาเอกสารทั้งหมดล่วงหน้า

อัตราค่าทำสำเนาเอกสาร
กระดาษขนาด A4   หน้าละ  3  บาท    เจ้าของเอกสาร หน้าละ  1 บาท
กระดาษขนาด F4    หน้าละ  4  บาท   เจ้าของเอกสาร หน้าละ  2  บาท
สแกนรูปภาพ  รูปละ 5   บาท               เจ้าของเอกสารร รูปละ   2  บาท
แผนที่ แบบแปลน      ตามค่าใช้จ่ายจริงที่หอจดหมายเหตุนำไปดำเนินการให้ และมีค่าดำเนินการครั้งละ 150  บาท

แก้ไขปรับปรุง  วันที่ 29 พฤษภาคม 2556

Pdf Download - ภาษาไทย

Pdf Download - ภาษาอังกฤษ

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH MicrosoftInternetExplorer4 ห้ามใช้น้ำลายแตะเพื่อเปิดเอกสาร