Language Switcher

ducklings1.jpgducklings2.jpgducklings3.jpgducklings4.jpg
ปณิธาน ของ หอจดหมายเหตุ
?มุ่ง สู่ความเป็นแหล่งข้อมูลเรื่องการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเอกชน ? ?โดยเน้นข้อมูลในส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพ และคริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่สมบูรณ์ที่สุด รวมทั้งความเป็นผู้นำในงานจดหมายเหตุเอกชนของประเทศ?
วิสัยทัศน์ ของ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ
? มุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ งานจดหมายเหตุ?
วัตถุประสงค์ ของ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ
1. เพื่อเสาะหา เก็บรักษา และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยพายัพ และเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนานิกายโปรเตนแตนท
2. เพื่อเป็นแหล่งวิชาการด้านศาสนา โดยเฉพาะศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท
3. เป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านงานจดหมายเหตุให้กับองค์กร หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ
4. เพื่อเสาะหา เก็บรักษา และจัดแสดงวัตถุโบราณที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยพายัพ และคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท

ปณิธาน

“จะยึดมั่นในสัจจะ – บริการในการปฏิบัติงาน และแสวงหาความดีเลิศของงานตามมาตรฐานงานจดหมายเหตุ”

พันธกิจ

1.  เสาะหา เก็บรักษา และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เอกสารจดหมายเหตุ  ของมหาวิทยาลัยพายัพ และเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
2.  เป็นแหล่งข้อมูลทางด้านคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย
3.  เป็นแหล่งเรียนรู้งานจดหมายเหตุ

วิสัยทัศน์

“งานจดหมายเหตุที่มีมาตรฐาน”

วัฒนธรรมของหน่วยงาน

“มีจิตสำนึก และให้คุณค่าความสำคัญของเอกสารจดหมายเหตุ”


(หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ  9  สิงหาคม  2556)