หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ขอขอบคุณพุทธสถาน เชียงใหม่ที่ได้มอบหนังสือให้กับหอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ขอขอบคุณพุทธสถาน เชียงใหม่ที่ได้มอบหนังสือให้กับหอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

.