หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       หอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้การต้อนรับดร.เพ็ญสุภา สุขตะ คุณพันธุ์นพัต โชติสุขรัตน์ คุณไพฑูรย์ พรหมวิจิตร เมื่อวันที่ 27 ตุุลาคม 2564

หอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้การต้อนรับดร.เพ็ญสุภา สุขตะ คุณพันธุ์นพัต โชติสุขรัตน์ คุณไพฑูรย์ พรหมวิจิตร เมื่อวันที่ 27 ตุุลาคม 2564