หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       28 เมษายน 2565 อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ศูนย์เชียงใหม่ เรื่องการรวบรวมเก็บรักษาฟิล์มกระจก

28 เมษายน 2565 อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ศูนย์เชียงใหม่ เรื่องการรวบรวมเก็บรักษาฟิล์มกระจก