หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       หอจดหมายเหตุให้การต้อนรับคุณ Stuart และคุณ Jocelyn McAllister ซึ่งเป็นลูกหลานของหมอบรัดเลย์รุ่นที่ 6 พร้อมทั้งอาจารย์สุรศักดิ์ ปัญญาบริบุรณ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

หอจดหมายเหตุให้การต้อนรับคุณ Stuart และคุณ Jocelyn McAllister ซึ่งเป็นลูกหลานของหมอบรัดเลย์รุ่นที่ 6 พร้อมทั้งอาจารย์สุรศักดิ์ ปัญญาบริบุรณ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565