หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านจดหมายเหตุและการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุแก่สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศเชียงใหม่ (EFEO)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านจดหมายเหตุและการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุแก่สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศเชียงใหม่ (EFEO)

.