หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุให้คำแนะนำ เรื่องการดูแลรักษาหนังสือในห้องสมุด สำนักงานฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศเชียง (EFEO)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุให้คำแนะนำ เรื่องการดูแลรักษาหนังสือในห้องสมุด สำนักงานฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศเชียง (EFEO)

.