หน้าหลัก     

หอจดหมายเหตุให้การต้อนรับคุณ Stuart และคุณ Jocelyn McAllister ซึ่งเป็นลูกหลานของหมอบรัดเลย์รุ่นที่ 6 พร้อมทั้งอาจารย์สุรศักดิ์ ปัญญาบริบุรณ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565

archiveadmin ( 2022-06-24 16:24:36)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดลำพูน และคุณพันธ์นพิต โชติสุขรัตน์ พร้อมด้วยคณะมาค้นคว้าที่หอจดหมายเหตุ

archiveadmin ( 2022-05-20 15:51:59)

28 เมษายน 2565 อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ศูนย์เชียงใหม่ เรื่องการรวบรวมเก็บรักษาฟิล์มกระจก

archiveadmin ( 2022-04-28 15:57:58)

20 เมษายน 2565 โอกาสรดน้ำดำหัวดร.เฮอร์เบิท อาร์. สวอนสันและอาจารย์วารุณี สวอนสัน

archiveadmin ( 2022-04-20 15:36:59)

หอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยให้การต้อนรับดร.เพ็ญสุภา สุขตะ คุณพันธุ์นพัต โชติสุขรัตน์ คุณไพฑูรย์ พรหมวิจิตร เมื่อวันที่ 27 ตุุลาคม 2564

archivesadmin ( 2021-10-27 15:32:44)

หอจดหมายเหตุ สภาคริสตจักรในประเทศไทยขอขอบคุณศจ.ดร.Sharon Bryant และคุณ Kathryn McDaniel ที่นำเอกสารมามอบให้หอจดหมายเหตุ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 ทางหอจดหมายเหตุจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนหอจดหมายเหตุต่อไป

archivesadmin ( 2021-07-12 11:47:22)

วันที่ 8 เมษายน 2564 โอกาสรดน้ำดำหัวอาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสภาคริสตจักรในประเทศไทย อดีตผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ

archivesadmin ( 2021-04-22 11:08:05)