หน้าหลัก     

วันที่23-24 มีนาคม 2566 อาจารย์สงัด รันตชมสกุล ค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับอาจารย์วารุณี สวอนสัน

archivesadmin ( 2023-03-28 16:33:15)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุเข้าร่วมการเสวนา Archival City ณ คณะสถาปัตยกรรม มหาวิยาลัยเชียงใหม่

archiveadmin ( 2023-03-07 14:14:06)

วันที 17 มีนาคม 2566 นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งกำลังศึกษาวิชาศท.192 การคิดองค์รวม หัวข้อการคิดสร้างสรรค์เข้าเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

archiveadmin ( 2023-03-03 10:08:27)

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2023 คณะจาก Overseas Missionary Fellowship เข้าเยี่ยมชมและค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุ

archiveadmin ( 2023-02-08 11:34:15)

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2023 Dr.Ulrich Kohler ค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุ

archiveadmin ( 2023-02-08 11:29:08)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 Dr. R. Belinda และ DR. Shajini Judith จาก Madras Christian College, South Indaiเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

archiveadmin ( 2023-01-25 16:03:36)

วันที่ 16 มกราคม 2566 หอจดหมายเหตุให้การต้อนรับคุณ Carol (McDaniel) Licht และคุณ Kathryn McDaniel

archiveadmin ( 2023-01-16 16:31:19)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2666 คุณ Mitchell Rigert นักศึกษาปริญญาโท จากNorthern Illinois University ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าที่หอจดหมายเหตุ

archiveadmin ( 2023-01-16 16:24:10)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุให้คำแนะนำ เรื่องการดูแลรักษาหนังสือในห้องสมุด สำนักงานฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศเชียง (EFEO)

archiveadmin ( 2022-12-16 09:33:32)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านจดหมายเหตุและการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุแก่สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศเชียงใหม่ (EFEO)

archiveadmin ( 2022-12-09 09:22:51)