หน้าหลัก     

วันที่ 11 มกราคม 2567 ร.ต.อ. มณฑล ศักดาศรี และร.ต.อ.หญิงกนกวรรณ ถาวรสันต์ คนคว้าที่หอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2024-01-22 11:35:05)

วันที่ 12 มกราคม 2567 คุณรำพึง ศักดิ์แสน ค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุเรื่องค่ายอนุชนดอยสุเทพ

archivesadmin ( 2024-01-22 11:30:56)

วันที่ 5 มกราคม 2567 คุณพรเพชร ปัญญาแก้ว และคุณปราชญา พลกลาง ค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2024-01-22 10:35:58)

วันที่ 4 มกราคม 2567 คุณ Doug Liao ค้นคว้าเอกสารเรื่องการแปลพระคัมภีร์

archivesadmin ( 2024-01-22 10:33:49)

วันที่ 12 ธันวาคม 2567 อาจารย์วิลเลียม ฮันนา เยี่ยมเยียนหอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2024-01-04 14:37:36)

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 มร.เบน สวัสดิวัฒน์ ทอมป์สัน กงสุลกิตติมศักดิ์ แห่งสหราชอาณาจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2023-12-07 14:09:06)

เมื่อวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 ผศ.ดร.ตุลย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.นิสารัตน์ ขันธโภค จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2023-12-07 13:53:51)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คุณอรรสิทธ ิ์ สุขสวน จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาค้นคว้ัาเอกสารเรื่องมิชชันนารีกับการแพทย์ที่หอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2023-12-07 13:28:55)

วันที่ 10-17 ตุลาคม 2566 อ.สมนึก ลือชัย คุณมงคล ไชยอรุณ และคุณ ทรงศักดิ์ งานศรี ค้นคว้าเอกสารที่หอจดหมายเหตุ

archivesadmin ( 2023-10-25 13:42:25)

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ศาสนาจารย์เกียรติคุณอาจารย์ภักดี วัฒนจันทรกุล คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ มอบภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เสด็จพิธีนมัสการงานศพของนายสีสุก มณีใส

archivesadmin ( 2023-10-25 13:36:32)