หน้าหลัก     

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ หัวหน้าหอจดหมายเหตุได้ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ฟิล์มกระจกเบื้องต้นแก่คุณเดือนศิริ ศรีชัยวิทย์ จากสำนักฝรั่งเศสจากปลายบูรพาทิศ

archiveadmin ( 2022-10-18 15:23:37)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 หอจดหมายเหตุให้การต้อนรับดร.วิทยา พัฒนวงค์ จากโรงเรียนอรุณประดิษฐและคุณสุชาดา สุภาวงศ์

archiveadmin ( 2022-10-18 14:42:50)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 อ.ดรุณี สมศรี อาจารย์สอนประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาค้นคว้าเรื่อง William Cliffton Dodd

archiveadmin ( 2022-08-15 09:48:16)

4 August 2022. Dr. Joseph Orser, from the University of Wisconsin-Eau Claire, is researching about missionaries in Thailand.

archiveadmin ( 2022-08-15 09:44:22)

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 หน่วยงานสตรี สภาคริสตจักรฯ นำทีมโดย ศจ.มาริสา นิสกุล อศจ.คำมูล ชินวงค์ และอ.ภาวรินทร์ ใจเป็นกุศล เข้าศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์สตรีคริสเตียนสภาคริสตจักรฯ

archiveadmin ( 2022-08-15 09:41:36)

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุได้รับเชิญจากสำนักฝรั่งเศษแห่ปลายบูรพาทิศ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟิล์มกระจก

archiveadmin ( 2022-08-15 09:34:57)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 หอจดหมายเหตุให้การต้อนรับคุณ Stuart และคุณ Jocelyn McAllister ซึ่งเป็นลูกหลานของหมอบรัดเลย์รุ่นที่ 6 พร้อมทั้งอาจารย์สุรศักดิ์ ปัญญาบริบุรณ์ และคุณบงกช ไชยศิริ

archiveadmin ( 2022-06-24 16:24:36)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดลำพูน และคุณพันธ์นพิต โชติสุขรัตน์ พร้อมด้วยคณะมาค้นคว้าที่หอจดหมายเหตุ

archiveadmin ( 2022-05-20 15:51:59)

28 เมษายน 2565 อ.ชยันต์ หิรัญพันธ์ุ หัวหน้าฝ่ายหอจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ศูนย์เชียงใหม่ เรื่องการรวบรวมเก็บรักษาฟิล์มกระจก

archiveadmin ( 2022-04-28 15:57:58)

20 เมษายน 2565 โอกาสรดน้ำดำหัวดร.เฮอร์เบิท อาร์. สวอนสันและอาจารย์วารุณี สวอนสัน

archiveadmin ( 2022-04-20 15:36:59)