หน้าหลัก      ปณิธาน/วัตถุประสงค์/วิสัยทัศน์
ปณิธาน
            "มุ่งสู่ความเป็นแหล่งข้อมูลการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน  โดยเน้นในส่วนของมหาวิทยาลัยพายัพและ
คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่สมบูรณ์ที่สุด รวมทั้ง
ความเป็นผู้นำในงานจดหมายเหตุเอกชน"
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสาะหา เก็บรักษาและให้บริการเอกสารจดหมายเหตุของสภาคริสตจักรในประเทศไทย เอกสารจดหมายเหตุ
    ของมหาวิทยาลัยพายัพ และเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับคริสตศาสนานิกายโปรเตสแตนท์
2. เพื่อเป็นแหล่งวิชาการด้านศาสนา โดยเฉพาะศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์
3. เป็นแหล่งวิชาการด้านงานจดหมายเหตุ

วิสัยทัศน์

          "มุ่งสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้งานจดหมายเหตุ"