หน้าหลัก      ค่าทำสำเนา
การทำสำเนาเอกสาร
1. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มขอนุญาตถ่ายเอกสาร และยื่นต่อบรรณารักษ์
2. ผู้ค้นคว้าขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษรไม่เกิน 30 รายการต่อวัน และสำเนา(สแกน) รูปภาพไม่เกิน 50 ภาพต่อวัน หอจดหมายเหตุจุะใช้เวลาดำเนินการทำสำเนาเอกสารหรือรูปภาพ  ภายใน 3 ถึง 5 วันทำการ
3. กรณีที่ผู้ค้นคว้าไม่ใช่เจ้าของเอกสาร จะต้องจ่ายค่าบริการทำสำเนา(สแกน) 100 บาท
4. ผู้ค้นคว้าต้องชำระเงินค่าทำสำเนาเอกสารทั้งหมดล่วงหน้า และโปรดขอรับใบเสร็จ

หมายเหตุ การทำสำเนารูปภาพ และแแบบแปลน ผู้ค้นคว้าต้องทำหนังสือสัญญาการขอทำสำเนาภาพกับหอจดหมายเหตุทุกครั้ง

ค่าถ่ายเอกสารของหอจดหมายเหตุ

A4 หน้าละ 3 บาท          เจ้าของเอกสาร หน้าละ 1 บาท
F4 หน้าละ 5 บาท          เจ้าของเอกสารหน้า ละ 2 บาท


ค่าสำเนารูปภาพและเอกสาร
ค่าบริการ 100 บาท
รูปละ            5 บาท                 เจ้าเอกสารของรูปละ 2 บาท

ค่าสำเนาแผนที่/แบบแปลน
ค่าบริการ 100 บาท
แผ่นละ       50 บาท