หน้าหลัก      ระเบียบการใช้เอกสารจดหมายเหตุ

ระเบียบการใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุ

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ค้นคว้าต้องปฏิบัติดังนี้

1. วางกระเป๋าไว้บนโต๊ะวางของในห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุ
2. ไม่อนุญาตให้นำน้ำ อาหาร เครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องบริการเอกสาร
3. ติดต่อแจ้งความจำนงการเข้าใช้กับบรรณารักษ์
4. กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน
5. ห้ามถ่ายรูป ภาพถ่าย หนังสือ หรือเอกสารจดหมายเหตุ หากท่านต้องการทำสำเนาโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
6. ไม่ควรใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทให้ห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุ

ข้อห้ามในการใช้เอกสาร
     - ห้ามใช้น้ำลายแตะเพื่อเปิดเอกสาร
     - ห้ามขีดเขียนหรือทำเครื่องหมายใด ๆ บนเอกสาร
     - ห้ามใฃ้ของหนักทับบนเอกสาร หนังสือ
     - ห้ามนำเอกสารใด ๆ ออกจากห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุ
     - ห้ามใช้เอกสารหนังสือจดหมายเหตุเป็นที่รองเขียน

การยืมเอกสารใช้ในห้องบริการ
1. ผู้ค้นคว้าต้องใช้เอกสาร หนังสือ ภายในห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุเท่านั้น
2. การขอใช้เอกสารจดหมายเหตุ ผู้ค้นคว้าต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มขอใช้เอกสาร และมอบให้บรรณารักษ์
3. การขอใช้เอกสารจดหมายเหตุจำพวกที่มีเงื่อนไขในการใช้ ผู้ค้นคว้าต้องส่งคำร้องขออนุญาตใช้ เอกสาร นั้น ๆ ต่อหัวหน้าหอจดหมายเหตุ
    เพื่อที่หัวหน้าหอจดหมายเหตุจะเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของเอกสาร ซึ่งอาจเป็นหน่วยงาน หรือบุคคล เพราะเจ้าของเอกสารเท่านั้นจะเป็นผู้
    อนุมัติให้ใช้เอกสารที่มีเงื่อนไขได้ และพึงทราบ ด้วยว่าท่านอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เอกสารที่ท่านขออนุญาตใช้
4. เอกสารที่ผู้ค้นคว้าขอยืม จะเก็บไว้ที่ชั้นเก็บเอกสารชั่วคราว ไม่เกิน 2 สัปดาห์ และจะส่งคืนห้องเก็บเอกสารเมือครบกำหนด
5. ผู้ค้นคว้าต้องตรวยสอบเอกสารให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนใช้ และก่อนส่งคืน
6. การนำข้อความจากเอกสารไปใช้ในงานเขียนใด ๆ ผู้ค้นคว้าต้องระบุชื่อจำพวกเอกสาร รหัสเอกสาร และชื่อหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
    พายัพไว้ด้วย

ตัวอย่าง จำพวกเอกสาร คริสตจักรภาคที่ 1 RG013/79 กล่องที่ แฟ้มที่ อยู่ที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ

7. บรรณรักษ์ประจำห้องบริการค้นคว้ามีหน้าที่แนะนำการสืบค้นเอกสาร และแนะนำการใช้เอกสารจดหมายเหตุ เพื่อช่วยผู้ค้นคว้าให้ได้ข้อมูลที่
    ถูกต้อง และรวดเร็จ การสืบค้นข้อมูลเป็นกิจของผู้ค้นคว้า