หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       หอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยงดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม 2565- 3 มกราคม 2566 / THE CHURCH OF CHRIST IN THAILAND ARCHIVES IS CLOSED FROM DECEMBER 19, 2022- JANUARY 3, 2023

หอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยงดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 19 ธันวาคม 2565- 3 มกราคม 2566 / THE CHURCH OF CHRIST IN THAILAND ARCHIVES IS CLOSED FROM DECEMBER 19, 2022- JANUARY 3, 2023