หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ       หอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยงดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 11-17 เมษายน 2567 / THE CHURCH OF CHRIST IN THAILAND ARCHIVES IS CLOSED FROM April 11-17, 2024.

หอจดหมายเหตุสภาคริสตจักรในประเทศไทยงดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 11-17 เมษายน 2567 / THE CHURCH OF CHRIST IN THAILAND ARCHIVES IS CLOSED FROM April 11-17, 2024.

.